Tuotamme luontotietoa ammattitaidolla erilaisten selvitysten, alueiden käytön suunnittelun ja ympäristölupaprosessien tarpeisiin. Monipuolipuolinen kokemus eri lajiryhmistä ja yhteistyö muiden asiantuntijoiden kanssa takaavat luotettavan ja laadukkaan lopputuloksen esimerkiksi kaavoituksen luontoselvitystarpeisiin. 
Eritysosaamista yrityksellämme on mm. lepakko ja liito-oravakartoituksista, sekä näiden lajien seurannoista ja seurantalaitteista. Kasvilajisto ja kasvillisuustyyppien selvitykset kuuluvat myös erityisosaamiseemme. Käytössäsi on myös metsäalan osaamista.

Luontoselvitykset

Tarjoamme luotoselvityksiä, luontoarvolausuntoja ja luontovaikutusten arvioita monenlaisiin maankäytön ja luonnonturvaamisen tarpeisiin. Kokemuksella teemme lain vaatimat selvitykset ja annamme selkeät suositukset maankäytölle alueen luontoarvoihin perustuen. Teemme kartoituksia myös kohteen suojeluarvojen selvittämistä varten. 

- Luontoselvitykset kaavoituksen tarpeisiin 
- Ympäristölupiin liittyvät luontoselvitykset ja seurannat 
- Suositukset maankäytönsuunnittelulle
- Direktiivilajiselvitykset 
- Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinnit 
- METSO-kartoitukset
- Metsäluonnonhoidonsuunnitelmat
- Lahopuuinventoinnit

Liito-orava

Olemme tehneet lukuisia liito-oraviin liittyviä selvitysiä pienistä yksittäisen tontin liito-oravatilanteen tarkastamisesta laajoihin maankäytön suunnittelun ja liito-oravan lisääntymispaikkojen huomioimiseen tähtääviin yhteensovittamistöihin. Yritykseltämme löytyy paljon kokemusta eri tarkoituksiin tehtävistä liito-oravaselvityksistä, -seurannoista ja mm. ympäristölupia varten annettavista asiantuntijalausunnoista. Palvelutarjontaamme kuuluvat:

- Elinympäristöselvitykset ja seurannat
- Kolotarkastukset, myös hyvin korkealla sijaitsevat kohteet
- Rakennuslupa-, ympäristölupa- ja poikkeuslupalausunnot
- Liito-oravien radiopantaseurannat
- Liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamistyöt
- Kulkuyhteyksien tarpeen ja laadun arviointi

Lepakkoselvitykset

Lepakkoselvitysten pohjana toimii lähes kahdenkymmen vuoden kokemus eri tyyppisistä töistä, joihin lukeutuu tavanomaisten maankäytön suunnittelun tueksi tehtävien kartoitusten lisäksi mm. radioseurantatutkimus, talvihorrospaikkojen katselmukset ja ultraäänianalysointi.

- Lajistokartoitukset
- Talvehtimispakkojen tarkastukset
- Ultraäänien analysointi

Muut palvelut

Lisäksi palvelutarjontaamme kuuluvat:

- Luontopolkujen suunnittelu ja toteutus
- Vieraskasvilaji-inventoinnit ja jatkotoimenpidesuunnitelmat
- Luonto-opastukset ja räätälöidyt lähiluontoretket
- Ilmakuvaukset
- Luontotiedon tuottaminen mm. esitteisiin ja oppaisiin
- Luontokoulutukset mm. direktiivilajien huomioon ottaminen rakennushankkeissa


Ota yhteyttä ja räätälöidään palvelukokonaisuus juuri teidän tarpeisiinne.

Arvolupauksemme on tuottaa luotettavaa ja ajantasaista luontotietoa joustavasti asiakkaan tarpeet ja erityisvaatimukset huomioonottaen. Toimialueemme kattaa koko Suomen. 

Lumotron

Lumotron on luonnon monimuotoisuutta tukevia palveluita tuottava yritys. 
Kysy lisää tai pyydä tarjous tarvitsemistasi palveluista.
Copyright (c) Lumotron 2019, All Rights Reserved.